Robot kuchenny BOSCH MUM 52120 (700W) w domsary.pl
693 992 992; 665 019 995